wrapper

Новости - слайдер на главной

Хонский Михал

Белорусский ученый-экономист, политэконом. Представитель классической школы политэкономии Беларуси в первой половине XIX века.

Родился в 1779 году.

Закончил Виленский университет. Его преподавателем по политэкономии был профессор Виленского университета Сымон Малевский. Позже Михал Хонский посвятил ему свою основную книгу.

Являлся приверженцем классической школы политэкономии. 

При содействии Ф. Чацкого, в 1806 г. занял должность профессора природного права и политэкономии в Кременецком лицее (в Украине). 

С этого времени, на протяжении 25 лет, до конца существования лицея, преподавал там политэкономию и другие предметы. Его лекции производили сильное впечатление на молодежь.

После закрытия лицее в г. Кременец ему предлагали перейти работать на кафедру политэкономии и статистики в Киевский университет. Однако сославшись на семейные обстоятельства он отказался.

Работы Ж.Б. Сэя, Д. Рикардо, Дж. Мак-Калуха (McCulloch), и даже социалистов, давали ему множество новых идей, хотя главным его проводником был Адам Смит. 

Согласно Михалу Хонскому, источником приумножения богатства народов, являлись труд и экономность. Сам Хонский вел очень скромный и бережливый образ жизни, а сэкономленные средства пускал на благотворительные цели.

Умер в 1855 году.

Тр.: Chonski M. O wplywie systematow podatkowania na stan zamoznasci narodow i ich byt polityczny. – Krzemieniec, 1816.

Названия трудов в переводе на белорусский язык: Хонскі Міхал Уплыў падаткавых сістэм на стан заможнасці народаў і іх палітычны быт. – Крэменец, 1816. – 143 c.

Лит.: Акулич В.А. История экономических учений. Мн.: МИУ, 2006. 142 с. С. 33Выпускнік Віленскага універсітэту. 

Быў родам з тагачаснай Беларусі (з-пад г. Аўгустова, цяпер у Польшчы). 

Па пратэкцыі Ф. Чацкага ў 1806 г. быў накіраваны ў Крэмянецкі ліцэй, дзе заняў пасаду прафесара прыроднага права і палітэканоміі. З таго часу, на працягу 25 гадоў, а менавіта да канца існавання гэтага ліцэя, ён выкладаў там палітэканомію. Яго лекцыі, па звестках Йозефа Бялінскага, карысталіся поспехам у студэнтаў [1]. 

Хонскі быў аўтарам некалькіх уласных арыгінальных прац, галоўнай з якіх лічыцца яго манаграфія “Уплыў падаткавых сістэм на дабрабыт народаў і іх палітычны быт” (1816) [2]. 

Пасля закрыцця Крэмянецкага ліцэя яму прапаноўвалі выкладаць палітэканомію ў Кіеўскім універсітэце, але ён адмовіўся, застаўся жыць у сваім уласным доме і працягваў займацца навукай. Большасць ідэй Хонскі чэрпаў з прац Ж.Б. Сэя, Д. Рыкарда, Дж. Мак-Калуха. Але ягоным асноўным правадніком быў А. Сміт. Напрыклад, асноўнымі крыніцамі багацця Хонскі лічыў працу і эканомнасць (заўвага. раней так называлі вытворчасць працы).

Спасылкі па тэксту:

1. Bieliński J. Uniwersytet Wilenski (1579-1831). Kraków, 1899. Т2.
2. Chonski M. O wplywie systematow podatkowania na stan zamoznasci narodow i ich byt polityczny. – Krzemieniec, 1816.

 

Тр. Chonski M. O wplywie systematow podatkowania na stan zamoznasci narodow i ich byt polityczny. – Krzemieniec, 1816.

Літ. Акуліч У.А. Беларуска-украінскія навуковыя повязі ў галіне развіцця класічнай палітэканоміі (ХІХ ст.) // Теоретичні та прикладні питання економіки. . Збирнік наукових праць. Випуск 12. – К.: ВПЦ “Киівській універсітет”, 2007. 419 с. – С. 389-395


 

Отдельные труды


35 Chonski M. O wplywie systematow podatkowania na stan zamoznasci narodow i ich byt polityczny. – Krzemieniec, 1816 (PDF/14Mb)  

 

Источник: ЭКОНОМИКА.BY

Read more...

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family