wrapper

Новости - слайдер на главной

Efimau1Беларускі эканаміст.

Нарадзіўся 22 ліпеня 1976 г. у Гомелі.

У 1997 годзе скончыў гуманітарна-эканамічны факультэт Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта Транспарту (БелДУТ), у 1998 – яго магістратуру.

У 1998-2001 гг. навучаўся ў дзённай аспірантуры Інстытута эканомікі НАН Беларусі.

У 2001-03 гг. працаваў асістэнтам кафедры эканамічнай тэорыі і маркетынга Беларускага Дзяржаўнага Тэхналагічнага Універсітэта (БДТУ).

У 2003-05 гг. з'яўляўся выкладчыкам кафедры сусветнай эканомікі і фінансаў Міжнароднага Інстытута Працоўных і Сацыяльных Адносін (МІПСА).

У 2005-13 гг. з'яўляўся выкладчыкам, потым ст. выкладчыкам кафедры эканамічных тэорый Беларускага Нацыянальнага Тэхнічнага Універсітэта (БНТУ).

Спецыялізуецца на даследаваннях ў галінах гісторыі эканамічнай думкі замежных краін; прыкладной макраэканомікі; метадалогіі эканамічнай навукі.

Вядоўца і асноўны аўтар-складальнік рубрыкі "Юбіляры-2010" на партале ЭКАНОМІКА.BY.

 

 

Навучальны дапаможнік

 


Ефимов А.В. История экономических уче­ний: пособие для студентов экономических специальнос­тей Белорусского Национального Технического Университета; под. ред. Н.Я. Кажуро. – Минск: БНТУ, 2007. – 167 с.

 

Асноўныя матэрыялы канферэнцый

 


Яфімаў А.У. Роля дзяржавы ў рэфарма­ванні эканомікі ў постсацыя­лістычных краінах // Минск-Москва-Киев: Поиск общей до­роги: тезисы докладов и выступлений междунар. науч. конф. и междунар. круглого стола: “Проблемы и перспек­тивы социально-экономического и по­литического развития Беларуси, Рос­сии и Украины”, посвящённых 70-ле­тию образования Института эконо­мики НАН Беларуси и 5-летию едине­ния Беларуси и России, состоявшихся 29-30 марта 2001 г. в г. Минске. – Минск: Право и экономика, 2001. – С. 204–207.

 

Ефимов А.В. Вопросы государственного регулирования процессов структурной перестройки экономики // Проблемы прогнозирования и госу­дарственного регулирования социаль­но-экономического развития: тезисы докл. 2-й междунар. науч. конф.: В 3 т. – Т. 2 (Минск, 11-12 октября 2001 г.) / НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – С. 32–34.

 

Ефимов А.В. Проблемы реформирования крупных белорусских пред­приятий-экспортёров // Проблемы прогнозирования и госу­дарственного регулирования социаль­но-экономического развития: тезисы докл. 2-й междунар. науч. конф.: В 3 т. – Т. 3 (Минск, 11-12 октября 2001 г.) / НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – С. 204–206.

 

Ефимов А.В. “Большой толчок” как эле­мент антикризисной стра­тегии // Научная сессия аспирантов и соиска­телей Международного института тру­довых и социальных отношений: мате­риалы конф., 25 января 2005 г. – Минск: МИТСО, 2005. – С. 28–31.

 

Ефимов А.В. Роль государства и частного собственника в эффективной трансформации экономик стран Восточной Европы // Проблемы прогнозирования и государ­ственного регулирования социально-экономического развития: материалы X междунар. науч. конф.: В 4 т. – Т. 2 (Минск, 15-16 октября 2009 г.) / НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – С. 73–75.

 

Яфімаў А.У. Некаторыя асаблівасці цяпе­рашняга стану абнаўлення тэхналогій у нацыянальнай прамысловасці і машынабу­даўнічым комплексе // Учение В. И. Вернадского о ноосфере и антикризисное социально-экономи­ческое развитие Беларуси. Сборник материалов междунар. научно-практ. конф. (Минск, 22-23 октября 2009 г.) / Институт экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2010. – С. 573–577.

 

Яфімаў А.У. Сучасны стан структурных зрухаў у сферы занятасці ма­шынабудаўнічага комплекса Беларусі // Структурная перестройка националь­ной экономики в современных услови­ях. Материалы республик. научно-практ. конференции. – Минск: БНТУ, 2010. – С. 190–193.

 

 

Артыкулы ў навуковых часопісах


1. Яфімаў А.У. Рэструктурызацыя прадпры­емстваў ва ўмовах транзітыў­най эканомікі // Организация и управле­ние. – 2001. – № 2. – С. 104-108.

 

2. Яфімаў А.У. Прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці як шлях дасягнен­ня макраэканамічнай стабіль­насці // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управле­ние. – 2002. – Вып. X. – С. 41-44.

 

3. Яфімаў А.У. Пра ўзаемазалежнасць працэ­саў структурных і маёмасных пераўтварэнняў у эканоміках транзітыўнага тыпу // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управле­ние. – 2003. – Вып. XI. – С. 55-58.

 

4. Яфімаў А.У. Сутнасць эканамічнага меха­нізму рэструктурызацыі пра­мысловых прадпрыемстваў // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управле­ние. – 2007. – Вып. XV. – С. 339-342.

 

5. Яфімаў А.У. Кірункі сучаснага развіцця і структурных зменаў у машынабудаўнічым комплексе Беларусі // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2008. – Вып. XVI. – С. 197-200.

 

6. Яфімаў А.У. Асаблівасці ролі дзяржавы і пры­ватнага ўласніка ў трансфармацыі пераходных гаспадарак // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2009. – Вып. XVII. – С. 27-30.

 

7. Яфімаў А.У. Характэрныя рысы ўплыву сусветнага эканамічнага крызісу на стан развіцця замежнага і нацыянальнага машынабудавання // Труды БГТУ. Экономика и управление. - 2010. №7. - С. 192-195. 

 


 

 

Источник: ЭКОНОМИКА.BY

 

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family