wrapper

Новости - слайдер на главной

HackievicБеларускі вучоны-эканаміст. Доктар эканамічных навук, прафесар.

Нарадзіўся 6 снежаня 1950 года ў горадзе Ромны Сумской вобласці (Украіна).

 

Скончыў сярэднюю школу № 2 г. Ромны з адзнакай.

 

У 1968-1973 годзе навучаўся на матэматычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці «Прыкладная матэматыка». Да 1975 года працаваў інжынерам, малодшым навуковым супрацоўнікам галіновай навукова-даследчай лабараторыі універсітэта. З 1975-1978 год – аспірант кафедры тэорыі верагоднасцей і матэматычнай статыстыкі БДУ. Пасля заканчэння аспірантуры працаваў асістэнтам кафедры. У 1982 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю «Адаптивные процедуры оценивания параметров в задачах идентификации». Да 1988 года працаваў дацэнтам кафедры верагоднасцей і матэматычнай статыстыкі. Па гэтай самай кафедры ў 1985 годзе атрымаў вучонае званне дацэнта. У гэты перыяд (1985-1988) вёў выкладчыцкую і навуковую працу ў Алжырскім нацыянальным інстытуце планавання і статыстыкі (Алжыр). З 1988-1995 гады займаў пасаду дацэнта кафедры матэматычнага мадэлявання БДУ. У 1994 годзе меў стажыроўку ў Каліфарнійскім універсітэце (г. Фрэсна, ЗША). Вывучаў сучасныя метады і практыку бізнес-адукацыі, працаваў з вядомым экспертам у галіне эканамічнай статыстыкі Вільямам Мэліосам.

 

З 1995 па 2008 год працаваў у прыватным Інстытуце кіравання і прадпрымальніцтва (г. Мінск). Дэкан улікова-эканамічнага факультэта (1995-1997). Прарэктар па навуковай працы і загадчык кафедры статыстыкі (1997-2001).

 

У 2001 годзе абараніў доктарскую дысертацыю «Эконометрическая моделирование и анализ неустойчивых социально-экономических процессов». У 2003 годзе атрымаў вучонае званне прафесара па спецыяльнасці «Эканоміка».

 

У 2001-2008 гадах – прарэктар па навуковай працы і міжнародных сувязях Мінскага інстытута кіравання.

 

З 2008 года прафесар Г.А.Хацкевіч – прарэктар па навуковай працы і інавацыях нашага універсітэта Гродненскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Чытае курсы «Эканаметрыка» і «Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі».

 

Аўтар каля 250 навуковых прац. Найважнейшымі з іх з’яўляюцца «Эконометрическое моделирование и анализ неустойчивых экономических процесов», «Экономические индексы цен: методология исчисления» (у гэтых працах прапанаваны матэматычныя мадэлі аналізу для прагназавання дынамікі макраэканамічных працэсаў), «Инновационное высшее образование: теория и практика развития» (у сааўт.).

 

Прафесар Г.А.Хацкевіч прызнаны эксперт у галіне эканаметрычнага мадэлявання і прагназавання сацыяльна-эканамічных з’яў і працэсаў.

 

 

Асноўныя публікацыі

 


Adaptive identification of the hiqhdimentionel systems parameters // Int. Conf. "Cosmex" 89. – Wroclaw. 1989.

 

Adaptive forecasting of the moments for structural change of regression model from corr. Observation // ХIII Int. conf. Models and forecasts-90. – Berlin, 1990.

 

Качество жизни: моделирование и структурный анализ // Проблемы экономики и управления. Пленарные методологические доклады VI научно-практ. конф. Минск, ИУП, 2002. (в соавт.)

 

Econometric modeling of demand monetary function in short-term period // Proceeding of VII Int. Conf. Computer Data Analysis and Modeling -06-09.09.2004. Vol. 2. Minsk: BSU, 2004. (в соавт.)

 

Статистическая оценка чувствительности экономической стратификации населения Республики Беларусь // Статистика в диалоге общества и власти: Матер. межд. научно–практ. конф. Санкт-Петербург, 27-30 января 2008 г. – СПб.: Знание, 2008. (в соавт.)

 

О системном подходе к оценке эффективности работы профессорско-преподавательского состава // Инновационные образовательные технологии. – 2005. – 3. (в соавт.)

 

О проблемах организации и проведения Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Республики Беларусь // Инновационные образовательные технологии. – 2006. – 2.

Методика оценки эффективности функционирования научно-педагогических школ // Освiтянськi обрii: реалii та перспективи. Збiрник наукових праць. – Киiв: IПTO, 2007. – № 1 (1). (в соавт.)

 

О рекуррентных оценках по коррелированным наблюдениям // Автоматика и телемеханика. – 1979. – 8. (в соавт.)

 

Об адаптивной идентификации параметров многомерных стохастических линейных систем // Вестник БГУ. Серия 1: Физ. матем. мех.. – 1985. – 1.

 

Обнаружение неоднородностей регрессионых моделей по зависимым выборочным данным // Вестник БГУ. Серия 1. – 1991. – 2. (в соавт.)

 

О представлении не центральных вероятностных распределений в виде смесей и их использовании // Заводская лаборатория. – 1994. – 10.

Моделирование и прогнозирование валютного курса с помощью нейронных сетей // Капитал-эксперт. – 1996. – № 2(3), 3(4), 4(5). (в соавт.)

 

Селекция и управление портфелем ЦБ  (современный экономический подход к оптимальному выбору структуры портфеля инвестиций) // Капитал-эксперт. – 1996. – № 2(3), 3(4), 4.

Формирование эконом. портрета среднего класса в РБ: проблемы, анализ и методика оценки // Экономика. Управление. Право. – 2003. – 3(7). (в соавт.)

 

Особенности расчета показателей экспорта в условиях сетевой экономики // Сб. научных трудов "Модел. эконом. процессов на основе методов и средств комп. математики". НИЭИ Минэкон. РБ. – Минск, 2003.

 

Банковская система и ее влияние на использование госбюджета в Беларуси // Труды МИУ. – 2004. – Выпуск 5. (в соавт.)

 

Научно-педагогическая школа: понятие и квалификационные признаки // Вышэйшая школа. 2004. – 6. (в соавт.)

 

Измерение индекса потребительских цен на основе переменной эластичности замещения // Экономика и Управление. – 2005. – 1.

Методика определения уровня бедности в Республике Беларусь // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2005. – 3. (в соавт.)

 

Методический подход к исследованию экономических процессов на основе аналогии с процессами жизнедеятельности человеческого организма // Теоретические и прикладные вопросы экономики. Сб. научн. трудов. Вып. 6. – Киев: ВПЦ «Киев. Ун-т», 2005. (в соавт.)

 

Методика оценки агрегатного индекса потребительских цен с изменяющейся структурой потребления в аспекте измерения инфляции в РБ // Экономика и управление. – 2005. – 4. (в соавт.)

 

Эволюционный подход к исследованию экономических процессов // Экономика и управление. – 2006. – 2. (в соавт.)

 

Эконометрическое моделирование уровня инфляции в экономике Республики Беларусь // Теоретические и прикладные вопросы экономики. Сб. научн. трудов. Вып. 11. - Киев: ВПЦ «Киевский университет», 2007. (в соавт.)

 

Современные подходы к моделированию инфляционных процессов в экономике Республики Беларусь // Банковский вестник. – 2008. – 2(4054). (в соавт.)

 

Эконометрическое моделирование и анализ неустойчивых экономических процессов. – Минск: Право и экономика, 2000.

Экономические индексы цен: методология исчисления. – Минск: ИУП, 2000.

Республика Беларусь на пути вхождения в мировой фармацевтический рынок. – Минск: Изд-во: Минский институт управления, 2006. (в соавт.)

 

Методы оценки качества жизни населения в Республике Беларусь. – Мн.: Изд–во Минский институт управления, 2007. (в соавт.)

 

Инновационное высшее образование: теория и практика развития. – Мн., 2009. (в соавт.)

 

Сборник задач по теории вероятностей, случайных процессов и математической статистике. Учебное пособие. – Минск: Изд-во БГУ, 1995. (в соавт.)

 

Основы имитационного и статистического моделирования. Учебное пособие с грифом МО РБ. – Минск: Изд-во Дизайн ПРО, 1997. (в соавт.)

 

Сборник задач по статистике. Учебное пособие. – Минск: Изд-во МП "БДФ", 1998. (в соавт.)

 

Статистика: описательный подход. Учебное пособие. – Минск: Институт управления и предпринимательства, 2002.

 

Эконометрика. Учебно-методический комплекс. – Мн.: Изд-во Минского института управления, 2005. (в соавт.)

 

Эконометрика. УМК. 2-е изд. с испр. и дополн. – Минск: Изд-во Минского института управления, 2007. (в соавт.)

 

 

Hatskevich (Hackievic) Henadz Aliakseevich (b. 1950). Doctorate in Economy (2001), professor (2003). Associate rector in charge of scientific activities and innovations (since 2008). Author of approximately 100 papers, including 3 monographs. Main directions of research: patterns in economic modeling and prognostication of socio-economical phenomena and processes.

 

 

Крыніца: ЭКАНОМІКА.BY

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

https://ekonomika.by

For customize module in special position

https://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family